و دلم


سرگردان


خیر رو تشخیص نمیدم


خدایا راه را نشانم بده