با این همه درس نخوندن های این چند ترم آخر

با دیدن این اعداد به خودم کلی افتخار کردم:)

معدل دانشگاه: 16.51

معدل دانشکده: 17.25

معدل رشته : 18.07


و

معدل من : 18.34

البته ارشد:)