خب این همه راه منو کشیدید اونجا که چی؟

همش همون حرفای قبلی تکرار شد..

باید باز تا یکشنبه صبر کنم..

خدایا توکل به خودت،میدونی که چقدر برام مهمه...