من که می خوابم 

او تازه بلند می شود 

راه می افتد و می آید در خواب من قدم می زند

بعضی وقت ها می رقصد 

بعضی وقت ها می گرید 

من با او می رقصم

می گریم


فردا صبح اما 

 خاکسترم را خواهی یافت

او امشب 

خودش را 

پیش چشمم آتش زد .....