ترسم

 کـه سر کوی تو را
سیل بگیرد


ای بی خبر

 ازگریه
مستانه‌ام امشب


فروغی بسطامی