مانند پاییز می مانی

آدم نمی داند چه بپوشد

وقت دیدنت..


کامران رسول زاده


+ میدانی که امروز پیشنهاد عمو را به خاطر تو رد کردم؟میدانی پیشنهادش از آرزوهایم بود؟ آخر بدون تو نمی شد...این طور نمی خواهم...!!!


+ حالا تو بگو! گناه تبر چیست؟ اگر بخواهد کسی را ببوسد!