غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد
که مونس دل و آرام جان و دفع غمی

سعدی