من خنده زنم بر دل
دل خنده زند بر من
اینجاست که میخندد؛دیوانه به دیوانه ..!

:)


وحشی بافقی