گر بگویم که تو در خون منی 

بُهتان نیست...!


هوشنگ ابتهاج