نه الان رو باورم میشه


نه فردا رو


الان نجف


فردا کربلا+ خدایا چرا؟

من؟

الان؟

چرا در اوج دوری از شما؟

چرا وقتی که در گناه غرقم؟

در اوج گناه ، مهربونی و لطف بی نهایتت بیشتر شرمندم میکنه..!


+ خدایا نمیدونم "الحمدلله" یعنی چقدر  شکر ...