همیشه دلهره دارم،از این به هم نرسیدن

کسی سراغ نداری ،تو را به من برساند؟