ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

آنچه آغاز ندازد،نپذیرد پایان..


حافظ